نمونه سوالات عربی اول راهنمایی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

بسمه تعالی

نمونه سوالات درس عربی               کلاس :اول2           مرکز استعداهای درخشان مرکز فرزانگان

نام و نام خانوادگی :                       شماره صندلی:        تاریخ ازمون :            مدت ازمون :

نام دبیر :

سوالات عربی سال اول راهنمایی نیم سال دوم

 

 

 

 

1- ترجمه لغات مورد نظر :

 الف ) این دانش آموزان نمونه هستند . .............

ب) هذا إناء الماء . ................

____________________________________________________________________ 

2- کدام ترجمه صحیح می باشد ؟

                 دانش آموزان به مسجد رفتند .

الف ) ذهبَ الطلاب الی المسجد .           ب) یذهبُ الطلاب الی المسجد

__________________________________________________________________________________________

3- ترجمه عبارت زیر را کامل کنید .

          جعلَ الصیادُ فخاً لصید الحمامة .

                       شکارچی ........ را برای شکار کبوتر ................

__________________________________________________________________

 

4- درجای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید .

.......... صرخَ ؟ الصیاد .                    ......... الفراشة ؟ قرب البرکة

 __________________________________________________________________________________________

5- عبارات زیر راترجمه نمایید .

الف ) حملتْ النحلة الاخری ورقة کبیرة . ......................

ب) دخلَ التلمیذ ُ فی الصف . ...........................

ج) لیس الفأسُ عندی . ........................

د) دوزن شروع به قطع کردن درخت کردند . ................................

 _________________________________________________________________________________________

6- گزینه مناسب را انتخاب کنید .

    الف) ............. جندیٌ . (هو / هی / انتِ )

ب) الحمامة ......... الغصن . ( فی  / علی / مِن )

 __________________________________________________________________________________________

7- درجای خالی اسم اشاره دور بنویسید .

الف ) ............. الأمهّات صابراتٌ .               ب) شاهدتُ .......... الطائرة فی السماء .

 __________________________________________________________________________________________

8- باتوجه به جملات شکل صحیح هرکلمه رادرجای خالی بنویسید .

الف) ............ حافظونَ .(هذا)               ب) الصادقتان ِ ................ (ناجحٌ)

ج) هذه .............. مؤمنة . (والد)             د) ........ الجنة هم الفائزونَ . (صاحب)

 __________________________________________________________________________________________

9- باتوجه به کلمات داده شده عبارت زیر را تغییر دهید .

                     هذا الطالبُ جالسٌ علی الأرض .

 

الف ) هذان ِ : ..............................................

ب) جالساتٌ : .........................................

 

10- جمع کلمات زیر را بنویسید .

       یوم : .............             فاضلة : .............         

      صابر: ..........                 عَلـَم : ...........

 __________________________________________________________________________________________

11- انواع کلمه را درعبارت زیر بیابید :

   وقعَ المفتاحُ فی بحر ٍ .

 __________________________________________________________________________________________

12- با توجه به تصویر پاسخ دهید .

                   هل الطفل ُ فی الغرفه .......................

 

                                    

   هل الطالب ُ واقفٌ ؟ .......................      

 

 

نویسنده : نگین بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1391 ساعت: 17:51
برچسب‌ها :